Prepozitia

Prepozitia

La Preposizione                                                                        Prepozitia

La Preposizione (Prepozitia) este partea de vorbire care leagã un termen al propozitiei de cel care-l prcede, fãrã a schimba raportul sintctic deja existent.

1.               Le Preposizoni Proprie (Prepozitiile Proprii) sunt acelea care pot fi articulate: di, a, da, su, in,

per, con care devin: del…, allo…., dall’…, nella…, etc. Mai sunt şi tra şi fra traduse prin”între, dintre, peste”:”Fra (tra) di noi c’era una bell’intesa.” – între noi exista o bunã întelegere; “Andrò all’opera fra due settimane.” – voi merge la operã peste douã sãptãmâni.

2.               Le Preposizioni Improprie (Prepozitiile Improprii) sunt acele prepozitii care pot avea şi alte functii

gramaticale: de adverb, de participiu, de adjectiv. Acestea sunt: davanti (în fata), stante (dat fiind, din cauzã cã), durante(în timpul), sopra (deasupra), sotto (sub), salvo (în afarã de), dopo (dupã), verso (spre, la), presso (lângã), contro(împotriva), circa (în jurul), intorno (de-a lungul), rasente(de-a lungul, pe lângã), malgrado (în pofida), accanto (lângã), vicino(lângã), lontano (departe).

            În timp ce prepozitiile determinã substantive, adjective şi pronume, adverbele determinã un verb: “Andate dentro la casa.” – intrati în casã; “Andatedentro!” – intrati.

            Prepozitiile impropriise folosesc de alte prepozitii pentru a se uni cu substantivul pe care-l determinã:

1.      addosso (în spate), davanti (în fata), fino (pânã), innanzi (înaintea, în fata), intorno (în jurul),

riguardo (referitor), rispetto (referitor), accanto (lângã), vicino (lângã), sunt întotdeauna urmate de prepozitia a:Davanti alla casa, intorno al giardino, vicino alla càttedra…” – în fata casei, în jurul grãdinii, lângã catedrã…

2.      insieme (împreunã), cere atât prepozitia a cât şi prepozitia con; lontano(departe), cere

prepozitia da; fuori (în afarã) şi prima (înainte), cer prepozitia di:“Vado insieme a (con) miei amici.” – merg împreunã cu prietenii mei; “Lontano dagli occhi, lontano dal cuore.” – ochii care nu se vãd se uitã; “Prima di me è arrivato Luciano” – Luciano a sosit înaintea mea.

3.      contro (împotriva), dietro (în spate), dentro(înãuntru), dopo (dupã), fra (între), oltre (în afarã),

presso (lângã), senza (fãrã), sopra (deasupra), sotto (sub), su (pe), verso (spre), nu au nevoie de o altã prepozitieatunci când determinã un substantiv: “Cammina verso la città.” – merge spre oraş; “Lottiamo contro il male.” – luptãm împotriva rãului.

Dar când sunt urmate de un pronume personal cer prepozitia a sau di: “Dentro dilui, Mario pensava alle sue premure.” – în sinea sa Mario se gândea la grijile sale; “Sopra di noi si alzava il monte di ghiaccio.” – deasupra noastrã se înãlta muntele de gheatã.

Când este însotit de un pronume, senza se foloseşte cu sau fãrã prepozitie: “E’ andato senza di te / senzate.” – a plecat fãrã tine.

Oltre – atunci când înseamnã in più di – mai mult decât” – cere întotdeauna prepozitia a, che sau di (mai rar):”Oltre a ciò mi disse che non stava bene.” – mai mult decât atât, îmi spuse şi cã nu se simtea bine.

Locuzioni Prepositive                                  Locutiuni Prepozitionale

Grupurile de cuvinte folosite ca prepozitii se numesc locutiuni prepozitionale. Cele mai folosite sunt:

per mezzo di (cu ajutorul), a cagione di (din cauza), di qua da (dincoace de), a favore di (în favoarea), in faccia a (în fata), a dispetto di (în ciuda), in direzione di (în directia), a somiglianza di (la fel cu), etc.

 La Proposizione Articolata            Prepozitia Articulatã


Când prepozitiile Di (al), A (la), Da (de la, din), Su (pe), In

(în)sunt urmate de un articol hotãrât acestea se unesc cu acesta formând Le Proposizioni Articolate (Prepozitiile Articulate). Acestea sunt:

Il

Lo

La

L’

I

Gli

Le

Di

Del

Dello

Della

Dell’

Dei

Degli

Delle

A

Al

Allo

Alla

All’

Ai

Agli

Alle

Da

Dal

Dallo

Dalla

Dall’

Dai

Dagli

Dalle

Su

Sul

Sullo

Sulla

Sull’

Sui

Sugli

Sulle

In

nel

Nello

Nella

Nell’

Nei

Negli

Nelle

  1. Prepozitia Di este a Genitivului: Il libro è della ragazza (del ragazzo, dell’allievo, dell’allieva, dello

studente) – Cartea este a fetei (a bãiatului, a elevului, a elevei, a studentului). Întrebarea pentru cazul genitiv este: Di chi è questo? Di chisono questi?

În fata numelor proprii Dinu primeşte articol: Il libro è di Maria (Cartea este a Mariei).

Mai poate fi tradusã şi prin despre, de: Ti parlo di Mario. (îti vorbesc despre Mario), Questa è una poesia di Giacomo Leopardi. (Aceasta este o poezie de Giacomo Leopardi)

Pentru a reda ideea “parlare di…” (“a vorbi despre…”) se pot folosi şi prepozitiile su, sopra: parlare su un argomento (a vorbi despre un subiect), pensare sopra (a se gândi la).

  1. Prepozitia A este a Dativului: Io do questo libro al ragazzo (alla ragazza, all’allieva, allo studente…).

– Eu dau aceastã carte bãiatului (fetei, elevei, studentului…). Întrebarea pentru cazul dativ este: A chi do questa cosa?

            Apoate fi tradus şi prin la: Vado al mare. (merg la mare)

  1. Prepozitia Da se traduce prin la, de la, din, de pe la.

Prepozitia românã “la”se traduce în limba italianã în douã moduri: Acând se merge într-un loc; Dacând se merge la o persoanã, ca rãspuns la întrebarea “Dove vai?”(Unde mergi?). Aceste prepozitii sunt articulate în fata numelor comune şi nu sunt articulate în fata numelor proprii: Vado al mare, ai laghi, allo spettacolo.(Merg la mare, la lacuri, la spectacol), Vado a Roma, a Costanza. (Merg la Roma, la Constanta), Vado dal ragazzo, dalla ragazza. (Merg la bãiat, la fatã), Vado da Mario, da Maria. (Merg la Mario, la Maria).

LOC: A + articol + Substantiv Comun                 

            A – articol + Substantiv Propriu     

PERSOANÃ:            DA + articol + Substantiv Comun

             DA – articol + Substantiv Propriu

Când trebuie sã se traducã prepozitia românã ”de la”,ca rãspuns la întrebarea “Da dove vieni?” (De unde vii?), în limba italianã se foloseşte doar prepozitia Daatât pentru a se face referire la loc, cât şi pentru a se face referire la persoana de la care se vine, aceasta articulându-se numai în fata numelor comune: Vengo dal mare, dai laghi, dalla montagna, dal ragazzo, dalla ragazza. (Vin de la mare, de la lacuri, de la munte, de la bãiat, de la fatã), Vengo da Roma, da Costanza, da Mario. (Vin de la Roma, de la Constanta, de la Mario).

LOC / PERSOANÃ: Da + articol + Substantiv Comun                Da – articol + Substantiv Propriu

 

 L’Uso di Alcune Proposizioni                     Folosirea Câtorva Propozitii                                                                                                                                                       
                                                                                          

A – la, sã, ca sã, la (modalitatea), cu, etc.

Vado a Roma, a visitare i monumenti – merg la Roma pentru a vizita monumentele

Lui continua a scrivere – el continuã sã scrie

Si scrive a mano, non a macchina – se scrie cu mâna, nu cu maşina

Abita in fondo alla via, al numero cinque – locuieşte la capãtul strãzii, la numãrul 5

Prendo due medicine al giorno – Iau douã medicamente pe zi

Era una vecchia nave, a vapori – era o navã veche, cu  aburi

Dadin, de la, de, la, sã etc.

Torna dagli Stati Uniti – se întoarce din Statele Unite

Questo è un libro da leggere – aceasta este o carte care trebuie cititã

Tu studi l’inglese da un anno – eu studiez engleza de un an

Lui va dal medico, io vengo dal medico – el merge la doctor, eu vin de la doctor

Dide, din, ca, sã etc.

Questa camicia è di seta – aceastã cãmaşã este din mãtase

Di fronte alla casa si trova un bel giardino – în fata cãşii se gãseşte o grãdinã frumoasã

Sei sicuro di essere venuto? Si, credo di si. – Eşti sigur cã a venit? Da, cred cã da.

Ho voglia di ballare – vreau sã dansez

Questa ragazza è del sud, di Brindisi – Aceastã fatã este din sud, din Brindisi

Fra (Tra)între, printre, peste       

Fra me e te c’è qualche differenza – între mine şi tine existã o anume diferentã

Il tavolo si trova fra la porta e la finestra – masa se gãseşte între uşã şi fereastrã

Mario deve arrivare fra poco – Mario trebuie sã ajungã peste putin timp

Tra i miei amici c’è anche un italiano – Printre prietenii mei este şi un italian

Perpentru, pe, sã, pentru ca sã etc.

Questi dolci sono per te – aceste dulciuri sunt pentru tine

Questo registro è per i conti delle vendite – acest registru este pentru conturile vânzãrilor

Per quale strada ci si arriva – pe care stradã se ajunge?

Sto proprio per partire – sunt pe punct de plecare

Per, Attraverso, Tramiteprin intermediul

Sei entrato per la porta principale – ai intrat pe poarta principalã

Partiamo per la Turchía, attraverso la Bulgaria – mergem în Turcia, prin Bulgaria

Ti mando il pacco per la posta – îti trimit pachetul prin intermediul poştei

Mi spedisce il libro tramite suo fratello – îmi trimite cartea prin intermediul fratelui sãu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Dovedeşte că nu eşti robot *

Protected by WP Anti Spam